Hyppää sisältöön

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjär­jestys

1 §

Yhtiön toiminimi on Ilkka Oyj ja kotipaikka Seinäjoki.

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä toimien itse tai tytäryhtiöiden kautta harjoittaa lehtien julkaisemista, kustannusliiketoimintaa, digitaalista ja muuta viestintää, graafista teollisuutta, markkinointiteknologiaan liittyvää liiketoimintaa ja näitä toimialoja koskevaa tai palvelevaa muunlaista toimintaa sekä hallintopalvelujen tuottamista. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa

2 §

Yhtiön osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Osakeannissa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään.

3 §

Osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle. Hallitus ei kuitenkaan ilman pätevää syytä voi kieltäytyä hyväksymästä siirtoa.

Edellä olevaa suostumuslauseketta ei sovelleta yhtiön II-sarjan osakkeeseen.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 §

Yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden (2) tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen.

Vuosittain jäsenistä eroaa neljättä osaa (1/4) lähinnä oleva pienempi määrä.

Hallintoneuvosto valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin.

6 §

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai hallituksen pyynnöstä ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa arpa. Yhtiön hallituksen jäsenillä on oikeus olla saapuvilla hallintoneuvoston kokouksessa ja esittää siellä mielipiteensä. Hallintoneuvoston kokouksen puolesta allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sen pöytäkirjat. Muut hallintoneuvoston asiakirjat ja kirjelmät allekirjoittaa hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri.

7 §

Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: 1. valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa, 2. kutsua yhtiökokous koolle, 3. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

8 §

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on suorittanut hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä neljättäosaa oleva pienempi määrä. Erovuoron määrää kolmena ensimmäisenä vuonna arpa.

9 §

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, 2. huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta, 3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 4. antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja esittää siellä mielipiteensä.

10 §

Yhtiötä edustavat: 1. yhtiön toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, 2. hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, 3. ne henkilöt, joille hallitus antaa prokuraoikeuksia siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

11 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Sen, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sen, joka tahtoo kokouksessa esiintyä toisen valtakirjalla, on mikäli mahdollista, jätettävä samassa yhteydessä valtakirjansa ennakkotarkastusta varten.

12 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiökokous on niin päättänyt, hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on muutoin pidettävä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

13 §

Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä

14 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus, 2. tilinpäätöksen vahvistaminen, 3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle, 4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille, 6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali, 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §

Varojen jakamisesta päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä.

16 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

17 §

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

18 §

Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia.

Haku