Hyppää sisältöön

Riskienhallinta

Ilkka-konsernin riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallinnoidaan yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. EU-taksonomia-arvioinnin yhteydessä olemme vuonna 2022 tarkastelleet skenaariopohjaisesti liiketoiminnan ilmastoriskejä. Ilmastoriskien arviointi on osa vuosittaista riskiarviointiamme.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediapalveluiden osalta mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluiden hinta- ja palvelutasoon. Nämä samat riskit koskevat myös Hilla Group Oyj:tä, jossa Ilkka Oyj:n omistusosuus nousi yli osakkuusyhtiörajan vuoden 2021 aikana.

Konsernin toiminnan laajennuttua viime vuosien aikana digitaalisiin markkinointi- ja teknologiapalveluihin ovat tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät ulkoiset riskit nousseet merkittäviksi. Uusien liiketoimintojen sekä yleisen toimintaympäristön muutoksen myötä myös henkilöstön saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Yhtiö on reagoinut kasvaviin henkilöstöriskeihin panostamalla henkilöstöpalveluihin, osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin ja sitouttamiseen sekä työnantajamielikuvaan.

Toimintaympäristössä on tällä vuosikymmenellä tapahtunut merkittäviä muutoksia ensin globaalin koronapandemian muodossa ja sen jälkeen geopoliittisen tilanteen kiristyessä. Geopoliittinen tilanne muuttui helmikuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tämä sota jatkuu edelleen ja levottomuudet Lähi-Idässä ovat myös lisääntyneet. Kiristyneen geopoliittisen tilanteen vaikutukset ovat näkyneet yleisenä epävarmuutena, korkealla pysyneenä inflaationa ja korkotason nousuna. Näiden seurauksena talouskasvu on hidastunut ja Suomen talous ajautui taantumaan loppuvuoden 2023 aikana. Epävarma taloustilanne piti kuluttajien luottamuksen alhaisella tasolla. Tämän seurauksena myös yritykset vähensivät panostuksia markkinointiin tai siirsivät markkinointiin liittyviä panostuksia ja päätöksiä eteenpäin. Geopoliittisten riskien pitkäaikainen kesto ja laajentuminen voi vaikuttaa palvelujemme kysyntään sekä kustannuskehitykseen myös jatkossa. Yhtiö reagoi vuonna 2020 koronan takia muuttuneeseen toimintaympäristöön nopeilla toimintatapojen muutoksilla ja toiminnan sopeutuksilla. Tämän tyyppisiin riskeihin varaudumme sopeutumaan myös tulevaisuudessa.

Yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.


Yhtiön arvion mukaan konsernin mediapalveluihin liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Koronapandemia on kiihdyttänyt digitalisaation kehitystä ja pidemmän ajan vaikutukset erityisesti ilmoitusmyyntiin voivat olla merkittävät. Toimialan riskit liittyvät erityisesti sisällön kulutuksen ja mediamainonnan kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Henkilöstön saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyvät riskit ovat myös kasvaneet, vaikka vuoden 2023 aikana vallinnut epävakaa taloustilanne on tätä riskiä osaltaan liudentanut.

Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, mainos- ja verorahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat sekä kotimaiset ja kansainväliset uudet toimijat. Kaupallisen median osalta muita Pohjoismaita suurempi verorahoitteisten palvelujen suhteellinen rooli tekee toimialan toimintaedellytykset entistä haastavammaksi.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä kokonaistavoittavuus, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Paperin saatavuuden ja hinnan muutoksilla voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus painetun lehden kilpailukykyyn jatkossa. Paperin markkinahinnat ovat vuoden 2023 aikana laskeneet historiallisen korkealta hintatasolta, mutta hinnat ovat kuitenkin edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin missä ne olivat ennen vuoden 2021 lopulla alkanutta poikkeuksellista nousua.

Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, työvoiman saatavuus, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne, polttoaineiden hintakehitys sekä postitoimilaki. Tilattavien lehtien jakelut on ulkoistettu pääosin Postille. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa. Digitaalisten palveluiden kehittämisellä voidaan osittain varautua sekä hinta- että saatavuusriskiin.

Markkinointi- ja teknologiapalveluiden merkittävimmät ulkoiset riskit liittyvät tietoturvaan, koska palveluita tarjotaan internetissä. Yhtiö on luonut kattavan tietoturvapolitiikan ja ohjeistuksen ohjelmistokehitykseen ja henkilökunnalle sekä toteuttanut ulkopuolisia auditointeja prosessiensa varmistamiseksi.

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa tilanteessa saattaa olla olennainen vaikutus markkinointi- ja teknologiapalveluiden liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Globaalit tapahtumat ovat osoittaneet, että markkinatilanne voi elää hyvin nopeasti.

Liiketoiminnan kehittämisessä kulmakivenä on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Panostuksia työnantajakuvaan, yrityskulttuuriin sekä henkilöstön hyvinvointiin ja sitouttamiseen jatketaan suunnitelmallisesti. Liiketoiminnan kannalta kriittisimmät tietoturvaan, maineeseen, liiketoimintaympäristöön ja henkilöstöön liittyvät riskit on tunnistettu ja niihin on pyritty varautumaan.

Haku