Hyppää sisältöön

Riskienhallinta

Ilkan riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallinnoidaan yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Nämä samat riskit koskevat myös Hilla Group Oyj:tä, jossa Ilkan omistusosuus nousi yli osakkuusyhtiörajan vuoden 2021 aikana.

Konsernin toiminnan laajentuessa digitaalisiin palveluihin sekä markkinointi- ja viestintäteknologiaan ovat tietoturvaan liittyvät ulkoiset riskit nousseet merkittäviksi. Uusien liiketoimintojen sekä yleisen toimintaympäristön muutoksen myötä henkilöstön saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Yhtiö on reagoinut kasvaviin henkilöstöriskeihin panostamalla henkilöstöpalveluihin, osaamisen kehittämiseen, rekrytointiin ja sitouttamiseen sekä työnantajamielikuvaan.

Toimintaympäristössä on kahden viimeisen tilikauden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia globaalin koronapandemian vaikuttaessa sekä asiakkaisiin että yhtiön toimintaan. Yhtiö reagoi erityisesti vuonna 2020 muuttuneeseen toimintaympäristöön nopeilla toimintatapojen muutoksilla ja toiminnan sopeutuksilla. Tämän tyyppisiin riskeihin varaudumme sopeutumaan myös tulevaisuudessa.

Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.


Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Koronapandemia on kiihdyttänyt digitalisaation kehitystä ja pidemmän ajan vaikutukset erityisesti ilmoitusmyyntiin voivat olla merkittävät. Toimialan riskit liittyvät erityisesti sisällön kulutuksen ja mediamainonnan kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, mainos- ja verorahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat sekä kotimaiset ja kansainväliset uudet toimijat. Kaupallisen median osalta muita Pohjoismaita suurempi verorahoitteisten palvelujen suhteellinen rooli tekee toimialan toimintaedellytykset entistä haastavammaksi.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä kokonaistavoittavuus, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Paperin saatavuuden ja hinnan muutoksilla voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus painetun lehden kilpailukykyyn jatkossa. Paperin hintaan on tulossa merkittävää nousupainetta ainakin alkuvuonna 2022.

Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, työvoiman saatavuus, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä postitoimilaki. Tilattavien lehtien jakelut on ulkoistettu pääosin Postille. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa. Digitaalisten palveluiden kehittämisellä voidaan osittain varautua sekä hinta- että saatavuusriskiin.

Koronapandemiaan liittyvä sopeutuminen väritti vielä myös vuotta 2021. Painovolyymien laskiessa ja hintakilpailun jatkuessa painotoiminnan markkinatilanteen Suomessa arvioidaan jatkuvan haasteellisena. Painotuotteiden, muiden mainosmateriaalien ja painamiseen liittyvien palveluiden käyttöön vaikuttavat niiden hintakilpailukyky ja yleiset taloudelliset suhdanteet. Arkkipainamisessa kysynnän ja tarjonnan suhde pysyy epäedullisena, koska olemassa oleva ylikapasiteetti purkautuu hitaammin kuin kokonaismarkkina pienenee.

Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan pysyvän korkealla tasolla ainakin koko alkuvuoden 2022, mahdollisesti pidempäänkin.  Paperin hinta laski vuoden 2021 alkupuolella mutta lähti nousemaan merkittävästi loppuvuonna 2021. Paperin hintaan on tulossa merkittävää nousupainetta vielä ainakin alkuvuonna 2022.  Hintakehityksen suurimmat riskit ovat jatkossakin kysynnän ja tarjonnan suhteen voimakkaat vaihtelut.

Konsernissa on varauduttu paperin saatavuus- ja hintariskiin hajauttamalla hankintoja eri toimittajille.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden merkittävimmät ulkoiset riskit liittyvät tietoturvaan, koska palveluita tarjotaan internetissä. Yhtiö on luonut kattavan tietoturvapolitiikan ja ohjeistuksen ohjelmistokehitykseen ja henkilökunnalle sekä toteuttanut ulkopuolisia auditointeja prosessiensa varmistamiseksi.

Liiketoiminnan kehittämisessä kulmakivenä on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Panostuksia työnantajamielikuvaan, yrityskulttuuriin sekä henkilöstön sitouttamiseen jatketaan suunnitelmallisesti.

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa tilanteessa saattaa olla olennainen vaikutus markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Koronapandemian vaikutukset vähenivät tilikauden loppua kohti ja markkinatilanteen odotetaan kuitenkin jatkuvan liiketoiminnan kannalta positiivisena, mutta markkinatilanteen muutokset eivät ole poissuljettuja.

Haku