Hyppää sisältöön

Vastuullisuus Ilkka-konsernissa 2022

Vastuullisuutemme perustuu arvoihin, yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin, hyvään työnantajakuvaan sekä luotettavaan ja läpinäkyvään raportointiin ja hallintoon.

Pääteemamme vastuullisuudessa

Pääteemat vastuullisuudessa ovat markkinoinnin, tiedon ja teknologian taitaja, merkityksellinen työpaikka, luotettava kumppani ja ympäristövaikutusten huomioiminen kaikessa toiminnassa.

Vastuullisuuden johtaminen Ilkassa

Vastuullisuus kuuluu konsernimme päivittäiseen työntekoon ja johtamiseen.

Ilkan toiminta, hallinto ja päätöksenteko perustuvat

Vastuullisuusasioiden valvonnasta vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän tukemana. Jokainen liiketoiminto vastaa vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä osana omaa toiminnansuunnitteluaan.

Koska Ilkan henkilöstömäärä on vuonna 2022 ylittänyt 500 hengen rajapyykin, meitä koskee myös velvoite raportoida muista kuin taloudellisista tiedoista. Siksi teimme vuonna 2022 sidosryhmä- ja olennaisuusanalyysit raportoitavista kokonaisuuksista ja aloimme valmistella vastuullisuuden johtamista.

Perustamme vuoden 2023 aikana vastuullisuustyöryhmän, joka vastaa vastuullisuustavoitteiden suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Vastuullisuuden työryhmää johtaa konsernin talousjohtaja ja työryhmän edustajat edustavat eri liiketoimintoja ja henkilöstöryhmiä.

Vastuullisuusstrategian visio tarkentuu vastuullisuustyöryhmän toiminnan myötä. Tavoitteenamme on tuoda vastuullisuus vielä vahvemmin arjen toimintaan kaikilla osa-alueilla. Keskustelemme sidosryhmiemme kanssa vastuullisista toimintatavoista ja otamme vastuullisuuden huomioon valintoja ja hankintoja tehdessämme. Haluamme olla arvoketjussa vastuullisuuden aktiivinen edistäjä ja kehittäjä, joka auttaa myös asiakkaita menestymään. Lisäämme henkilöstömme tietoisuutta vastuullisuudesta ja vastuullisuuden teemoista, jotka olemme valinneet.

Henkilöstö osallistuu konsernin hallintoon ja kehittämiseen

Konsernin, yhtiöiden ja toimintojen uudistus-, kehitys- ja suunnittelutyössä on mukana merkittävä joukko henkilöstöä. Tällä tavalla henkilöstön asiantuntevien näkemysten avulla voimme edistää monien erilaisten asioiden viemistä eteenpäin konsernissa.

Ilkalla on hallintoneuvosto, jonka yhtiökokous valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvostossa on kahdeksantoista jäsentä, joihin kuuluu kaksi henkilöstöedustajaa vuorollaan kustakin sataprosenttisesti omistetusta konserniyhtiöstä. Henkilöstöedustajilla on tärkeä rooli konsernin päätöksenteossa.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu esimerkiksi:

 • valvoa yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa
 • valita ja erottaa hallituksen jäsenet ja
 • määrätä heidän palkkionsa
 • nimittää palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet.

Tytäryhtiöissä on omat hallitukset sekä toimitusjohtajan tai liiketoimintajohtajan johdolla toimiva johtoryhmä. Tytäryhtiöiden hallitukset huolehtivat muun muassa:

 • yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • konsernistrategiaan pohjautuvasta suunnittelusta ja
 • asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta.

Johtoryhmätyöskentelyssä on mukana yhtiöiden vastuu- ja avainhenkilöitä.

Konsernin johtoryhmän perustarkoitus on konsernijohtajan tukena ohjata ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että johtoryhmän esittämät ja hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan. Konsernin johtoryhmä muodostuu liiketoimintojen sekä konsernin tukipalvelujen edustajista.

Hallinnon monimuotoisuus ja laaja osallistaminen auttaa organisaatiota kehittymään

Monimuotoisessa hallituksessa jäsenten osaaminen ja kokemus täydentävät toisiaan – siksi kiinnitämme Ilkassa siihen erityistä huomiota. Hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista. Erilaiset koulutus- ja ammatilliset taustat ja esimerkiksi laaja ikä- ja sukupuolijakauma tukevat yhtiön liiketoimintaa ja kehitystä. Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla päteviä tehtävään ja heillä tulee olla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen sukupuolijakauma vuonna 2022.
Hallitukseen kuuluu kaikkia sukupuolia. Tällä hetkellä pystymme raportoimaan vain miesten ja naisten osuuden henkilöstöstä.

Vastuullisuus strategian päivityksessä

Ilkan strategiakauden 2023–2026 päivitys alkoi vuonna 2022. Strategiaprosessin yhteydessä olemme kysyneet asiakkailtamme ja henkilöstöltämme, mitkä ovat heidän odotuksensa Ilkan vastuullisuudesta.

Vastausten perusteella vastuullisuuteen sitoutuminen muodostaa perustan yhteistyölle kanssamme: vastuullisuus on arvojen mukaisia, näkyviä tekoja eikä korulauseita.

Vastuullisuus näkyy esimerkiksi:

 • lupausten pitämisenä ja luotettavuutena
 • paikallisen yrittäjyyden tukemisena
 • suvaitsevaisuutena ja henkilöstön tasa-arvoisena kohteluna
 • hyvänä hallintotapana
 • toiminnan läpinäkyvyytenä ja avoimuutena
 • ympäristövaikutusten minimoimisena ja kestävien ratkaisujen kehittämisenä.

Kaikki nämä periaatteet tullaan huomioimaan tulevallakin strategiakaudella.

Vastuullisuus riskienhallinnassa

Riskienhallinnassa huomioimme myös vastuullisuuteen liittyvät riskit. Ympäristöriskejä arvioidaan skenaariopohjaisen ilmastoriskikartoituksen avulla. Riskit liittyvät muun muassa jakeluihin, tietoturvaan sekä työvoiman saatavuuteen.

Riskienhallintapolitiikkamme on osa johtamisjärjestelmäämme. Sen avulla turvaamme toiminnan jatkumisen sekä tunnistamme ja hallitsemme mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä.

Haku